Νομιμοποίηση οργανώσεων για εκπροσώπηση ατόμων που θίγονται

18Α. Οργανώσεις εργαζομένων, καθώς και άλλες οργανώσεις ή σωματεία ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου εν γένει ή την προώθηση της ισότητας των φύλων, νομιμοποιούνται να κινούν ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου, τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος και της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και ενώπιον κάθε αρμόδιας διοικητικής αρχής, του Αρχιεπιθεωρητή και των Επιθεωρητών που διορίζονται με βάση το άρθρο 24 του νόμου ή εξωδικαστηριακού μηχανισμού, είτε εξ ονόματος του προσώπου του οποίου θίγονται τα δικαιώματα που του παρέχονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, είτε προς υπεράσπιση τέτοιου προσώπου, τη διαδικασία που προβλέπεται για την πραγμάτωση των υποχρεώσεων που καθορίζει ο παρών Νόμος.