Σημείωση
4 του Ν.191(Ι)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.191(Ι)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.191(I)/2004] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.