Πεδίο εφαρμογής

3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στους υπηκόους των κρατών μελών, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, επάγγελμα που είναι κατοχυρωμένο στη Δημοκρατία.

(2) Εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος Νόμου τα επαγγέλματα, τα οποία ρυθμίζονται με άλλη ειδική νομοθεσία για εναρμόνιση με ειδικές Κοινοτικές Οδηγίες που καθιερώνουν αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων μεταξύ των κρατών μελών.