Επαγγελματική εκπαίδευση στη Δημοκρατία

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 έως 7, το αρμόδιο όργανο δύναται να επιτρέπει στον αιτητή, προκειμένου να βελτιωθούν οι πιθανότητες προσαρμογής του στο επαγγελματικό περιβάλλον στη Δημοκρατία, να πραγματοποιήσει στη Δημοκρατία, βάσει ισοτιμίας και κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης για τους ημεδαπούς νομοθεσίας, το μέρος εκείνο της επαγγελματικής εκπαίδευσης που συνίσταται στην άσκηση του επαγγέλματος που διεξάγεται με τη βοήθεια αναγνωρισμένου επαγγελματία, το οποίο δεν έχει πραγματοποιήσει στο κράτος μέλος προέλευσης ή καταγωγής του.