Έκδοση Κανονισμών

34.-(1) Η αρμόδια αρχή καταρτίζει Κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, το οποίο, κατά τον παρόντα Νόμο, χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να προβλέπουν ότι η παράβαση οποιασδήποτε διάταξής τους, συνιστά διοικητική παράβαση και υπόκειται σε διοικητική κύρωση, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στην καταβολή διοικητικού προστίμου δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 30.