Χορηγήσεις ή δάνεια σε τράπεζες

44.—(1) Η Τράπεζα δύναται να παρέχει χορηγήσεις ή δάνεια σε τράπεζες και εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα για καθορισμένες περιόδους, έναντι επαρκούς εξασφάλισής, όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής.

(2) Η περίοδος για την οποία η Τράπεζα δύναται να παρέχει χορηγήσεις ή δάνεια σύμφωνα με το εδάφιο (1) δεν υπερβαίνει την προθεσμία λήξης των εξασφαλίσεων, και τέτοια περίοδος σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τους έξι μήνες.