Νομοθεσία ελέγχου συναλλάγματος

38. Η Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον έλεγχο του συναλλάγματος.