Αρμοδιότητες Επιτροπής

10. Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για τη χάραξη και άσκηση της νομισματικής πολιτικής και για θέματα που αφορούν την άσκηση της συναλλαγματικής πολιτικής και τη λειτουργία συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού συναλλαγών.