Επιτόκιο

40.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου εκάστοτε σε ισχύ αναφορικά με το επιτόκιο, η Τράπεζα δύναται να καθορίζει-

(α) Το επιτόκιο, με το οποίο η ίδια είναι διατεθειμένη να συναλλάσσεται με τράπεζες και εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα·

(β) το ανώτατο ή το κατώτατο επιτόκιο ή και τα δύο που οι τράπεζες και άλλα εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα δύνανται να χρεώνουν για διάφορες κατηγορίες δανείων και χορηγήσεων ή για άλλες πιστωτικές συναλλαγές ή να καταβάλλουν για τις διάφορες κατηγορίες καταθέσεων·

(γ) το βασικό δανειστικό επιτόκιο των τραπεζών και εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων:

Νοείται ότι το βασικό δανειστικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο αναφοράς, το οποίο χρησιμοποιείται σαν βάση για τον καθορισμό διάφορων κυμαινόμενων δανειστικών επιτοκίων των τραπεζών και των εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων.

(2) Η Τράπεζα δύναται να καθορίζει διάφορα επιτόκια για διάφορες κατηγορίες συναλλαγών και καταθέσεων.