Σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής

9.—(1) Συστήνεται Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής, (που στο εξής θα αναφέρεται ως «η Επιτροπή»), η οποία απαρτίζεται από το Διοικητή, τον Υποδιοικητή και πέντε άλλα μέλη, δύο από τα οποία διορίζονται από το Διοικητή ενώ τα υπόλοιπα διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με πρόταση του Υπουργού, ύστερα από διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργού και του Διοικητή.

(2) Ουδείς διορίζεται ως μέλος της Επιτροπής, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας και πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που διαθέτει την αναγκαία γνώση και πείρα σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα:

Νοείται ότι οι διατάξεις του άρθρου 14 εφαρμόζονται αναλόγως αναφορικά με τα μέλη της Επιτροπής, με εξαίρεση τους υπαλλήλους της Τράπεζας:

Νοείται περαιτέρω ότι όλα τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή στην αρχή της αναλήψεως των καθηκόντων τους και μία φορά για κάθε έτος που ακολουθεί μέχρι της λήξεως της θητείας τους προβαίνουν σε δήλωση συμφέροντος τους σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό οργανισμό.

(3) Η θητεία των μελών της Επιτροπής εκτός του Διοικητή και του Υποδιοικητή είναι πενταετής και είναι δυνατό να ανανεώνεται για μια φορά:

Νοείται ότι πρόσωπο, το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κατέχει θέση μέλους της Επιτροπής θα εξακολουθήσει να κατέχει αυτή υπό τους ίδιους όρους μέχρι τη λήξη της θητείας του, εκτός εάν νεότερος νόμος προβλέψει διαφορετικά.

(4) Τα μέλη της Επιτροπής που διορίζονται από το Διοικητή απομακρύνονται από τη θέση τους με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή, μόνο εάν δεν πληρούν πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή έχουν υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα.

(5) Τα μέλη της Επιτροπής που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, απομακρύνονται από τη θέση τους, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν πρότασης του Υπουργού και αφού ακούσει τις απόψεις του Διοικητή για τους ίδιους λόγους που προβλέπονται στο εδάφιο (4).

(6) Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Διοικητής, ο οποίος καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε συνεδρίαση, τουλάχιστο μία φορά το μήνα και οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη· σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή πρόσκαιρου κωλύματος του, το καθήκον αυτό έχει ο Υποδιοικητής.

(7) Η θέση μέλους της Επιτροπής εξαιρουμένου του Διοικητή και Υποδιοικητή κενούται-

(α) Λόγω θανάτου του μέλους ή απώλειας από αυτό της ιθαγένειας της Δημοκρατίας· ή

(β) διά της εγγράφου παραιτήσεως του μέλους· ή

(γ) εάν το μέλος δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή έχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα· ή

(δ) εάν επισυμβεί οποιοδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στο άρθρο 14.

(8) Σε περίπτωση θανάτου ή αποχώρησης για οποιοδήποτε λόγο μέλους της Επιτροπής πριν από τη λήξη της θητείας του, εξαιρουμένου του Διοικητή και του Υποδιοικητή σε αντικατάστασή του διορίζεται κατάλληλο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) για το υπόλοιπο της θητείας του αποβιώσαντος ή αποχωρήσαντος μέλους και για μία ακόμη πλήρη θητεία, εφόσον το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας είναι μικρότερο των δύο ετών.

(9) Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν και μετά την παύση των καθηκόντων τους να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες, οι οποίες περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και οι οποίες καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

(10) Προς τα μέλη της Επιτροπής, εξαιρουμένου του Διοικητή, του Υποδιοικητή και των υπαλλήλων της Τράπεζας, καταβάλλεται αντιμισθία, το ύψος της οποίας αποφασίζεται από το Συμβούλιο κατά το διορισμό τους για ολόκληρη την πενταετή θητεία τους.

(11) Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστο μέλη και αποφασίζει κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

(12) Η Επιτροπή αποφασίζει για την οργάνωση και τη διαδικασία λειτουργίας της.

(13) Ουδεμία πράξη ή ενέργεια της Επιτροπής θεωρείται άκυρη λόγω χηρείας οποιασδήποτε θέσης της Επιτροπής.