Επιβολή διοικητικού προστίμου

64Α. Σε περίπτωση που η Τράπεζα κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της για συλλογή στοιχείων και πληροφοριών διαπιστώνει παράβαση των κατά το παρόν μέρος υποχρεώσεων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών και στην έκταση που δεν προβλέπεται αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να επιβάλλει κυρώσεις, ο Διοικητής δύναται, αφού προηγουμένως ακούσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εξήντα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 60.000) και, σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, να επιβάλλει επιπρόσθετα, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες  (ΛΚ 500), για κάθε ημέρα για την οποία συνεχίζεται η παράβαση.