Ανεξαρτησία της Τράπεζας

7. Η Τράπεζα και τα μέλη των οργάνων της, δε ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την Κυβέρνηση ή άλλους οργανισμούς κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του παρόντος Νόμου.