Αξιόγραφα

45. Η Τράπεζα δύναται να εκδίδει αξιόγραφα για σκοπούς παρέμβασης στην αγορά χρήματος.