Οδηγίες Επιτροπής

11. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει οδηγίες που ρυθμίζουν την ενάσκηση των κατά το άρθρο 10 αρμοδιοτήτων της.