Σημείωση
3 του Ν.29(I)/2008Έναρξη της ισχύος του Ν.29(I)/2008

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 29(I)/2008] θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2008.