Σημείωση
11 του Ν.55(I)/2011Έναρξη της ισχύος του Ν. 55(I)/2011

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 55(Ι)/2011] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2)  Τα εδάφια (6) και (7) του άρθρου 13 τίθενται σε ισχύ έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.55(I)/2011] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.