Σημείωση
3 του Ν. 32(Ι)/2016Έναρξη της ισχύος του Ν. 32(Ι)/2016

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 32(Ι)/2016] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2016.