Σημείωση
11 του Ν. 166(Ι)/2017Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 166(Ι)/2017]

11.-(1)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 166(Ι)/2017] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2)  Το άρθρο 9 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 166(Ι)/2017] τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 166(Ι)/2017] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.