Σημείωση
4 του Ν.129(I)/2010Έναρξη της ισχύος του Ν.129(I)/2010

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.129(I)/2010] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2010.