Δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο από οργανισμούς ή συνδέσμους προστασίας καταναλωτών

11. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, δικαίωμα να προσφύγουν στο δικαστήριο για την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, ως αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 9, έχουν και νόμιμα συνεστημένοι οργανισμοί ή σύνδεσμοι που είτε δυνάμει νόμου είτε δυνάμει του καταστατικού τους θεμελιώνουν επαρκώς έννομο συμφέρον για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών γενικά.