Εφαρμογή του περί Συμβάσεων Νόμου και των περί Πωλήσεως Αγαθών Νόμων

15. Οι διατάξεις του περί Συμβάσεων Νόμου και των περί Πωλήσεων Αγαθών Νόμων του 1994 έως 1999 θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις συμβάσεις πώλησης καταναλωτικών αγαθών, εκτός κατά την έκταση που αυτές συγκρούονται ή είναι ασυμβίβαστες με τις ρητές διατάξεις του παρόντος Νόμου.