Εξουσία έκδοσης διαταγμάτων

4.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμά του δύναται να απαιτεί από πρόσωπα οποιασδήποτε περιγραφής που καθορίζεται στο διάταγμα κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία και ενώ βρίσκονται σε διέλευση με προορισμό άλλη χώρα ή επικράτεια, να κατέχουν ισχύουσα θεώρηση διαβατηρίου για το σκοπό αυτό.

(2) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) μπορεί-

(α) Να περιγράφει τα πρόσωπα με αναφορά στην ιθαγένεια, εθνικότητα, καταγωγή ή άλλο σύνδεσμο με οποιαδήποτε συγκεκριμένη χώρα, ήπειρο ή επικράτεια αλλά χωρίς αναφορά στη φυλή, το χρώμα ή τη θρησκεία,

(β) να εξαιρεί κατηγορίες προσώπων που περιγράφονται στο διάταγμα από την υποχρέωση που επιβάλλεται με διάταγμα, και

(γ) να προνοεί για τον τρόπο υποβολής αίτησης για θεώρηση διαβατηρίου.