Σημείωση
10 του Ν.146(I)/2007Κατάργηση

Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη Μεταφορέων)  Νόμοι του 2000 και 2005 με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν.146(I)/2007] καταργούνται.