Διαχείριση του Ταμείου

17.—(1) Το Ταμείο διαχειρίζεται πενταμελής επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ως Πρόεδρο της επιτροπής, και από-

(α) Δύο (2) μέλη που διορίζονται από τον Πρόεδρο της επιτροπής, και

(β) δύο (2) μέλη που διορίζονται από τον Πρόεδρο της επιτροπής από κατάλογο έξι (6) προσώπων τον οποίο υποβάλλουν στον Πρόεδρο της επιτροπής οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία.

(2) Ο πρόεδρος της επιτροπής και δύο (2) παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία.

(3) Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει δικαίωμα δεύτερης ή νικώσας ψήφου.

(4) Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει το Ταμείο υπό την κατοχή και έλεγχο της και το διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί την περιουσία του κατά τη απόλυτη κρίση της, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον και την προαγωγή των σκοπών της ίδρυσής του.

(5) Η περιουσία του Ταμείου συνίσταται από καταθέσεις και περιουσία οποιασδήποτε μορφής κινητών και ακινήτων που αποκτώνται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 15.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, η Διαχειριστική Επιτροπή δύναται να επενδύει και αξιοποιεί χρήματα ή άλλη περιουσία του Ταμείου με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο για την ενίσχυση και καλύτερη ανάπτυξή του και με απώτερο στόχο να καταστεί το Ταμείο αυτοσυντήρητο.

(7) Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποκτά κινητή και ακίνητη περιουσία στο όνομα του Ταμείου, να πωλεί και να υποθηκεύει περιουσία του και γενικά να πράττει οτιδήποτε κρίνει αναγκαίο για την καλύτερη αξιοποίησή του.