Εκπροσώπηση από οργανώσεις ή ενώσεις

9Δ. Οργανώσεις εργαζομένων ή άλλες οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέρον μπορούν με την έγκριση μελών τους να ασκούν εξ΄ονόματός τους τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 9Α και 9Γ.