Διακίνηση και μεταφορά ατόμων με αναπηρίες

7.-(1) Τα δημόσια μέσα μεταφοράς επιβατών ή ορισμένος αριθμός από αυτά να διασκευάζονται κατάλληλα για την είσοδο και ασφαλή μεταφορά των ατόμων με αναπηρίες, περιλαμβανομένων και ατόμων που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα.

(2) Η εφαρμογή του άρθρου αυτού ρυθμίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.