Πόροι του Ταμείου

15.—(1) Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από-

(α) Εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα ή χορηγίες·

(β) περιοδικές συνδρομές, δυνάμει του άρθρου 21 ·

(γ) χρηματικές ποινές ή αποζημιώσεις, οι οποίες κατατίθενται στο Ταμείο δυνάμει οποιουδήποτε νόμου·

(δ) καθαρά έσοδα προερχόμενα από το Λαχείο Προνοίας, που εκδίδεται σύμφωνα με τον περί Λαχείου Προνοίας Νόμο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Λαχείο Προνοίας δεν εκδίδεται ή οι εισπράξεις από αυτό είναι χαμηλότερες των εκατών τριάντα έξι χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (€136.688), ή σε περίπτωση κατά την οποία το καθιδρυθέν βάσει των διατάξεων του περί Λαχείου Προνοίας Νόμου Ειδικό Ταμείο Λαχείου Πρόνοιας παύσει να λειτουργεί ή καταργηθεί, το Ταμείο ενισχύεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσό τέτοιου ύψους, ώστε τα προερχόμενα από τον πόρο αυτό έσοδα, σε κάθε περίπτωση, να μην είναι χαμηλότερα των εκατών τριάντα έξι χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (€136.688)·

(ε) χρήματα ή μέρος χρημάτων, τα οποία συλλέγονται με δραστηριότητες διενεργούμενες για το σκοπό αυτό με άδεια του Υπουργείου Οικονομικών, ύστερα από σύσταση του Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 26·

(στ) οποιουσδήποτε τόκους ή έσοδα από καταθέσεις ή επενδύσεις των πλεονασμάτων του Ταμείου·

(ζ) οποιοδήποτε άλλο ποσό, το οποίο είναι δυνατό να διατεθεί υπέρ του Ταμείου ή να εισπραχθεί από αυτό.

(2) Όλες οι συνεισφορές στο Ταμείο, οποιασδήποτε μορφής και από οποιαδήποτε πηγή προερχόμενες, θεωρούνται ότι γίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.