Σημείωση
15 του Ν.119(Ι)/2004Κατάργηση νόμου

15. Ο περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε  Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμος του 2000, καταργείται.