Απαγόρευση εργοδότησης χωρίς έγκυρο πιστοποιητικό

5. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, απαγορεύεται η εργοδότηση οποιουδήποτε προσώπου επί πλοίου, το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εκτός εάν το πρόσωπο αυτό κατέχει έγκυρο πιστοποιητικό ιατρικής εξετάσεως.