Κατάργηση ορισμένων διατάξεων

27. Με τον παρόντα Νόμο καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις του περί της Συμβάσεως περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστα Επίπεδα) του 1976 (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 1995 :

(α) Το Μέρος IV, άρθρα 15 έως 23·

(β) η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 22· και

(γ) οι παράγραφοι (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 37.