Επείγουσες περιπτώσεις

8.—(1) Σε επείγουσες περιπτώσεις η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει τη ναυτολόγηση ναυτικού για συγκεκριμένο πλουν χωρίς αυτός να κατέχει πιστοποιητικό ιατρικής εξετάσεως. Στην περίπτωση αυτή το γεγονός καταχω ρίζεται στο ημερολόγιο και το ναυτολόγιο του πλοίου και η σχετική μνεία υπογράφεται από τον πλοίαρχο και τον ενδιαφερόμενο ναυτικό.

(2) Οι όροι ναυτολόγησης ναυτικού δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού θα είναι οι ίδιοι με τους προβλεπόμενους για ναυτικούς της ίδιας κατηγορίας που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού.

(3) Ναυτολόγηση δυνάμει του άρθρου αυτού δε λογίζεται σε μεταγενέστερη περίπτωση, ως προηγούμενη ναυτολόγηση για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου.