Σύγκληση συνεδρίας και λήψη αποφάσεων από την Επιτροπή

19. [Διαγράφηκε]