Έκταση ευθύνης των μελών, συμβούλων κτλ. της Επιτροπής

30. Τα μέλη της Επιτροπής και πρόσωπα που ενεργούν ως σύμβουλοι ή κατ’ εντολήν της Επιτροπής δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει.