Έσοδα Επιτροπής

20. Τα έσοδα της Επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

(α) Το προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας σχετικό κονδύλι.

(β) Ένα ποσοστό επί των εσόδων του Χρηματιστηρίου, το οποίο δυνατόν να καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(γ) Τα επιβαλλόμενα από την Επιτροπή κατά τις διατάξεις του Νόμου αυτού διοικητικά πρόστιμα.

(δ) Τόκοι και άλλα έσοδα που προέρχονται από τα περιουσιακά στοιχεία της Επιτροπής.