Οικονομικό έτος, λογαριασμοί, απολογισμός, ισολογισμός και προϋπολογισμός της Επιτροπής

21.-(1) Το οικονομικό έτος της Επιτροπής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

(2) Η Επιτροπή οφείλει να τηρεί αληθείς, πλήρεις και επακριβείς λογαριασμούς, που ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και υποβάλλονται στον Υπουργό.

(3) Η Επιτροπή οφείλει, μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους, να καταρτίσει και να υποβάλει στον Υπουργό απολογισμό και ισολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους, μαζί με σχετική έκθεση και λογαριασμούς εσόδων και εξόδων και προελεύσεως και διαθέσεως μετρητών, τα οποία υπογράφονται από τον Κυβερνητικό Επίτροπο και ελέγχονται, πριν υποβληθούν, από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4) Τρεις μήνες πριν από την έναρξη του νέου οικονομικού έτους η Επιτροπή οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στον Υπουργό για έγκριση τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους, που εγκρίνεται ή τροποποιείται από τον Υπουργό.

(5) Τα τυχόν πλεονάσματα της Επιτροπής μεταφέρονται σε αποθεματικό που αποτελεί περιουσία της Επιτροπής και επενδύονται ή χρησιμοποιούνται κατόπιν έγκρισης του Υπουργού.