Αναστολή και διακοπή της εκτέλεσης

56. Το διοικητικό όργανο που εξέδωσε διοικητική πράξη μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να αναστείλει ή να διακόψει την εκτέλεσή της, αν λόγοι δημόσιου συμφέροντος το επιβάλλουν.