Κατάθεση καταλόγων θέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων

2Α. (1) Οι κατάλογοι θέσεων που προβλέπονται στον ορισμό του όρου «θέση» του άρθρου 2, κατατίθενται για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων κάθε έτος, τουλάχιστον τέσσερεις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

(2) Σε αντίστοιχους ξεχωριστούς καταλόγους, οι οποίοι επίσης κατατίθενται για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων κάθε έτος, εμφαίνονται οι θέσεις με την ίδια μισθοδοσία, για τις οποίες διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, που συνιστώνται με βάση τις διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων.

(3) Το περιεχόμενο της ειδικής γραπτής εξέτασης, που προβλέπεται στο εδάφιο (2), καθορίζεται από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές και περιλαμβάνει ειδικό θέμα, ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, η επιλογή, όμως, για διορισμό γίνεται με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3.

(4) Για την πλήρωση θέσης που τυχόν δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2), ακολουθούνται οι διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων.

(5) Για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι, δεν απαιτείται η κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των καταλόγων που προβλέπονται από τα εδάφια (1) και (2), εκτός αν υπάρχουν θέσεις, για τις οποίες δεν μπορεί να διεξάγεται γραπτή εξέταση, οπόταν ενημερώνεται σχετικά η Βουλή των Αντιπροσώπων, τόσο αναφορικά με τις θέσεις, όσο και αναφορικά με τους λόγους, για τους οποίους δεν μπορεί να διεξάγεται γραπτή εξέταση.