Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Αξιoλόγησης Υπoψηφίωv για Διoρισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμoς τoυ 1998.