Υπολογισμός και τρόπος καταβολής συντάξεως τέκνων

40.-(1) Μια μόνο σύνταξη τέκνων χορηγείται για την υπηρεσία οποιουδήποτε υπαλλήλου, αλλά-

(α) Το ποσοστό της ποικίλλει, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων τα οποία τη δικαιούνται~

(β) καταβάλλεται στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα και κατά τέτοια τμήματα, όπως ο Υπουργός ορίζει~ και

(γ) το πρόσωπο στο οποίο καταβάλλεται ολόκληρη ή οποιοδήποτε τμήμα της χρησιμοποιεί το ποσό που καταβάλλεται σ’ αυτό χωρίς διάκριση προς όφελος όλων των τέκνων που τη δικαιούνται ή προς όφελος εκείνων από αυτά όπως ο Υπουργός ορίζει.

(2) Όταν ο θανών καταλείπει χήρα, το ποσοστό της σύνταξης τέκνων κατά τη διάρκεια της ζωής της είναι το 16,67% της σύνταξης της χήρας αναφορικά με κάθε δικαιούχο τέκνο, με ανώτατο όριο τη σύνταξη για δυο τέκνα.

(3) Όταν ο θανών δεν καταλείπει χήρα ή, αν καταλείπει χήρα, μετά το θάνατο της, το ποσοστό σύνταξης τέκνων είναι το 44,44% της σύνταξης η οποία θα καταβαλλόταν στη χήρα αναφορικά με κάθε δικαιούχο τέκνο, με ανώτατο όριο τη σύνταξη για τρία τέκνα.

(4) Όταν η χήρα τελέσει νέο γάμο το ποσοστό της σύνταξης τέκνων είναι το 22,22% της σύνταξης η οποία θα καταβαλλόταν στη χήρα με ανώτατο όριο τη σύνταξη για τρία τέκνα.

(5) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 37 αναφορικά με την ελάχιστη σύνταξη χήρας, εφαρμόζονται στη σύνταξη χήρας και στη σύνταξη η οποία θα καταβαλλόταν στη χήρα που αναφέρονται στα πιο πάνω εδάφια (2), (3) και (4).