Δικαίωμα μεταφοράς συνταξιοδοτικών ωφελημάτων από το συνταξιοδοτικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των κρατικών υπαλλήλων

26Β – (1) Εφόσον υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ και ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 11 και 31/1962, θεμελίωσε δικαίωμα σε σύνταξη, διοριστεί σε συντάξιμη θέση στην κρατική υπηρεσία, δικαιούται από της ημερομηνίας επικύρωσης του διορισμού του, να μεταφέρει, στο σύστημα συντάξεων των κρατικών υπαλλήλων, το αναλογιστικό ισοδύναμο ποσό των δικαιωμάτων σε σύνταξη αρχαιότητας που έχει αποκτήσει για την υπηρεσία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ και ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 11 και 31/1962 και σε τέτοια περίπτωση η υπηρεσία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία δυνάμει του συστήματος σύνταξης των κρατικών υπαλλήλων.

(2) Με τη λήψη επιστολής για μεταφορά συνταξιοδοτικών ωφελημάτων από το σύστημα συνταξιοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύστημα σύνταξης των κρατικών υπαλλήλων, αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο έντυπο αιτήσεως για μεταφορά των εν λόγω ωφελημάτων, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2.

(3) Με τη λήψη του συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου εντύπου αιτήσεως, για μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο σύστημα συντάξεων των κρατικών υπαλλήλων το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ενδιαφερόμενο όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση της μεταφοράς.