Υπολογισμός σύνταξης χήρας

38.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), το ποσό της σύνταξης χήρας υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης, το οποίο ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος ή θα εδικαιούτο ο θανών συντάξιμος υπάλληλος, με βάση τη συντάξιμη υπηρεσία του, κατά την ημέρα του θανάτου του και ορίζεται ως ποσοστό αυτής-

(i) για υπηρεσία με εισφορές ποσοστό 75% της σύνταξης του~

(ii) για υπηρεσία χωρίς εισφορές ποσοστό 37,5% της σύνταξης του:

Νοείται ότι αν συντάξιμος υπάλληλος είχε, την ημέρα του θανάτου του στην υπηρεσία, συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία-

(α) Πέντε ή περισσότερα αλλά κάτω από δέκα έτη, λογίζεται ότι συμπλήρωσε διπλάσια συντάξιμη υπηρεσία~

(β) δέκα ή περισσότερα αλλά κάτω από δεκαπέντε έτη, λογίζεται ότι συμπλήρωσε είκοσι έτη συντάξιμη υπηρεσία~

(γ) δεκαπέντε ή περισσότερα αλλά κάτω από είκοσι τρία έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά πέντε έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα είκοσι πέντε έτη~

(δ) είκοσι τρία ή περισσότερα αλλά κάτω από τριάντα έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά δύο έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα έτη.

Η υπηρεσία που προστίθεται με τον τρόπο αυτό θεωρείται υπηρεσία με εισφορές:

Νοείται ότι η συντάξιμη υπηρεσία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει εκείνη την οποία θα είχε ο υπάλληλος αν παρέμενε στην υπηρεσία μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης του.

(2)(α) Η σύνταξη χήρας συνταξιούχου που αφυπηρέτησε πριν την ορισθείσα ημέρα είναι το 37.5% της σύνταξης που καταβάλλεται σ’ αυτόν κατά την ημέρα του θανάτου του:

Νοείται ότι σε περίπτωση συνταξιούχου ο οποίος ήταν εισφορέας στο Ταμείο Συντάξεων Χηρών και Ορφανών, που καθιδρύθηκε δυνάμει του περί Συντάξεων Χηρών και Ορφανών Νόμου, η σύνταξη της χήρας του για τους συμπληρωμένους μήνες υπηρεσίας για τους οποίους ήταν εισφορέας στο Ταμείο αυτό είναι το 75% της σύνταξης που καταβάλλεται σ’ αυτόν κατά την ημέρα του θανάτου του και η οποία κερδήθηκε κατά τους πιο πάνω μήνες.

(β) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση συνταξιούχου ο οποίος ήταν δικαιούχος συντάξιμος υπαλληλος με την έννοια του άρθρου 2 του περί Αποζημιώσεως Δικαιούχων Υπαλλήλων Νόμου, και αφυπηρέτησε δυνάμει των διατάξεων αυτού ή είναι υπάλληλος του οποίου οι υπηρεσίες τερματίσθηκαν για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 6 του περί Συντάξεων Νόμου, Κεφ. 311, που καταργείται με το Νόμο και ο οποίος υπηρέτησε υπό την Κοινοτική Συνέλευση.

(3) Η ελάχιστη δυνάμει του άρθρου αυτού καταβλητέα σύνταξη έχει καθοριστεί από την 1η Ιουλίου 1985, σε πενήντα πέντε λίρες και 24 σεντ το μήνα. Η ελάχιστη αυτή σύνταξη δεν υπόκειται στην τιμαριθμική αύξηση που προβλέπεται στο άρθρο 44 (Τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων):

Νοείται ότι ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να προβαίνει σε αναθεώρηση του ποσού της ελάχιστης σύνταξης χήρας με βάση το ποσοστό κατά το οποίο αυξάνονται εκάστοτε οι βασικές παροχές δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων.