Σύνταξη καθηγητή ή επιμελητή από άλλη πηγή

17. Οποιαδήποτε σύνταξη η οποία πληρώνεται σε καθηγητή ή επιμελητή από άλλη πηγή για υπηρεσία που λογίζεται συντάξιμη δυνάμει του Νόμου αυτού αφαιρείται από την καταβλητέα σύνταξη δυνάμει του Νόμου.