Σύνταξη σε περίπτωση κατάργησης θέσης ή αναδιοργάνωσης

19. Σε υπάλληλο που κατέχει συντάξιμη θέση ο οποίος αφυπηρετεί αναγκαστικά με την κατάργηση της θέσης του ή για να διευκολυνθεί η βελτίωση της οργάνωσης του τμήματος της κρατικής υπηρεσίας στην οποία ανήκει, με την οποία δυνατό να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη λειτουργία ή οικονομία, μπορεί να χορηγηθεί-

(α) Σύνταξη χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο όρος για συμπλήρωση υπηρεσίας πέντε ετών~

(β) πρόσθετη σύνταξη ίση με το ένα εξηκοστό των συντάξιμων απολαβών του για κάθε περίοδο τριών ετών συντάξιμης υπηρεσίας:

Νοείται ότι-

(i) η πρόσθετη σύνταξη δε θα υπερβαίνει τα δέκα εξηκοστά~ και

(ii) το σύνολο της πρόσθετης σύνταξης και της σύνταξης δε θα υπερβαίνει τη σύνταξη που θα εδικαιούτο, αν είχε συνεχίσει να υπηρετεί στη θέση την οποία κατείχε κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης του, και είχε αφυπηρετήσει με τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, λαμβάνοντας όλες τις προσαυξήσεις τις οποίες θα εδικαιούτο μέχρι την ημερομηνία αυτή.