Συντάξεις οικογενειών

36. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, σε περίπτωση θανάτου προσώπου αν ο θανών-

(α) Ήταν συνταξιούχος~ ή

(β) εδικαιούτο σύνταξη δυνάμει του Νόμου αυτού, είτε τέτοια σύνταξη χορηγήθηκε είτε όχι~ ή

(γ) υπηρετούσε ακόμα ως υπάλληλος και κατά το χρόνο του θανάτου του θα είχε δικαίωμα σύνταξης εάν είχε τότε αφυπηρετήσει δυνάμει της παραγράφου (ε) του άρθρου 9 (Περιπτώσεις χορήγησης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων),

χορηγείται για την υπηρεσία του-

(i) “σύνταξη χήρας” όταν καταλείπει σύζυγο~ και

(ii) σύνταξη τέκνων, όπως προβλέπεται παρακάτω.