Σημείωση
6 του Ν.69(I)/2005Έναρξη της ισχύος του Ν.69(I)/2005

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.69(I)/2005] τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του Ιουλίου του 2005.