Σημείωση
6 του Ν.94(I)/2010Έναρξη της ισχύος του Ν. 94(I)/2010

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.94(I)/2010]  τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου του 2011.