Σημείωση
6 του Ν.141(I)/2001Έναρξης της ισχύος του Ν.141(I)/2001

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.141(I)/2001] τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου 2002.

(2) Το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.141(I)/2001] τίθεται σε ισχύ την 31η Οκτωβρίου 2001.