Σημείωση
3 του Ν.31(I)/2012Έναρξη της ισχύος του Ν.31(I)/2012

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.31(I)/2012] θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Μαΐου 2004.