Κατάργηση διαταγμάτων

43.  Δικαστικά διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος περί Διανοητικά Ασθενών Νόμου, Κεφ. 252, παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2003, νοουμένου ότι ο κηρυχθείς, διά του εν λόγω διατάγματος, διανοητικά ασθενής απολύθηκε από το ψυχιατρικό ίδρυμα δυνάμει του άρθρου 15(1) του καταργηθέντος νόμου.