Ανανέωση διατάγματος διαρκούς νοσηλείας

11.—(1) Αν στο τέλος της αρχικής περιόδου του διατάγματος διαρκούς νοσηλείας δικαιολογείται η συνέχιση της νοσηλείας το δικαστήριο δύναται να ανανεώνει εκάστοτε το διάταγμα αυτό κατόπιν αίτησης του προσωπικού αντιπροσώπου του ασθενούς ή του νοσηλευτή ή κοινωνικού λειτουργού για περίοδο μέχρι δώδεκα μηνών.

(2) Η αίτηση συνοδεύεται από ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ψυχίατρου ύστερα από διαβούλευση με τη διεπαγγελματική ομάδα του κέντρου, όπου αυτό είναι εφικτό. Σε περίπτωση διαφωνίας, το γεγονός αυτό αναφέρεται στη γνωμάτευση του ψυχίατρου:

Νοείται ότι ο ασθενής ή ο προσωπικός του αντιπρόσωπος, δύνανται να ζητήσουν ιατρική γνωμάτευση και από ανεξάρτητο ψυχίατρο της δικής τους επιλογής.